Projecten en methodieken

CJG medewerkers bij de balie van het consultatiebureau van de jeugdgezondheidszorg

Onze professionals werken nauw samen met andere partners in de stad. Op deze pagina lees je over verschillende projecten.

Nu niet zwanger

Een zwangerschap moet voor iedereen een bewuste keuze kunnen zijn – niet iets wat je overvalt en waar je maar mee moet zien om te gaan. Vooral niet als je toch al in een kwetsbare positie zit. Bij Nu Niet Zwanger gaan onze professionals een open en eerlijk gesprek aan met cliënten (vrouw én man) over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptie.

Lees meer

Kansrijke start

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal – op latere leeftijd.

Soms heeft een kind geen goede start bij de geboorte. Geen goede start wil zeggen: het kind wordt te vroeg geboren, heeft een te laag geboortegewicht of allebei. Het blijkt dat deze kinderen zich lichamelijk, geestelijk en sociaal minder goed ontwikkelen. De overheid wil (aanstaande) ouders in kwetsbare omstandigheden helpen zodat hun kinderen zo gezond mogelijk hun leven starten. Kansrijke Start richt zich op de zorg en ondersteuning aan gezinnen in kwetsbare omstandigheden.

Lees meer

Stevig Ouderschap

Stevig Ouderschap is een programma dat helpt bij gezinnen waar de omstandigheden moeilijker zijn dan normaal. Het programma biedt extra hulp door middel van huisbezoeken als preventieve maatregel. Uit ervaring blijkt dat juist deze gezinnen belang hebben bij vroegtijdige hulp, omdat problemen dan op tijd worden opgemerkt en voorkomen kunnen worden. Stevig Ouderschap bevordert een positieve en veilige opvoeding. Het programma kan beginnen tot een half jaar na de geboorte van het kind, maar het is wenselijk om zo vroeg mogelijk tijdens de zwangerschap te starten om stress te voorkomen.

Lees meer

Bevordering tandzorg jeugdigen

De cijfers liegen er niet om: het percentage kinderen in Den Haag dat niet naar een tandartspraktijk gaat, is ruim 24%. Ook gaan veel kinderen te laat naar de tandarts. Daarom is het CJG een samenwerking gestart met Jeugdtandzorg West en GGD Haaglanden. De medewerker van het CJG vraagt aan ouders of hun kind naar de tandarts gaat. Zo niet, dan wordt gevraagd of Jeugdtandzorg West contact met hen mag opnemen.

Op deze manier gaan steeds meer kinderen naar de tandarts. Dat is belangrijk, want niet naar de tandarts gaan heeft nadelige gevolgen bij het kauwen, bijten, spreken, de esthetiek van het gebit en psychosociaal functioneren. Kinderen met een slechter gebit lachen minder vaak. Ook maken ze zich meer zorgen over wat andere kinderen van hun gebit vinden. Verder hebben ze meer schoolverzuim en hebben vaker concentratieproblemen dan kinderen met een goed gebit.

GIZ-methodiek

In de jeugdgezondheidszorg maken we gebruik van de methode ‘Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften’: de GIZ-methode. Samen met (aanstaande) ouders en kinderen bekijken we wat er goed gaat bij de gezondheid en ontwikkeling van een kind en waar verbeteringen mogelijk zijn. Op basis van een gesprek nemen we gezamenlijk beslissingen over passende zorg, met als doel een gezonde ontwikkeling van het kind te bevorderen.

Onze professionals passen de GIZ-methodiek toe binnen reguliere contactmomenten, maar ook binnen gesprekken bij extra zorgbehoeften. Als ondersteuning wordt daarbij de GIZ-driehoek gebruikt. Voor ouders is dan inzichtelijk waarover het gesprek kan gaan; met aandacht voor wat goed gaat en voor wat minder goed gaat of waar vragen over zijn. Samen worden de gesprekspunten bepaald en samen bepalen we waarvoor mogelijk andere actie nodig is. Hieronder vind je de GIZ-driehoek voor ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar. De onderwerpen op de driehoek zijn specifiek voor deze leeftijdscategorie en worden aangepast bij kinderen van een andere leeftijd.

Lees meer

GIZ-driehoek ouder kind 0-4 jaar. Dient als ondersteuning bij gesprekken waarin de zorgbehoefte wordt bepaald

Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG)

Elk kind hoort lekker in zijn vel te zitten. Gezond opgroeien in een gezonde omgeving, dat is waar GGD Haaglanden zich voor inzet. De Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG) richt zich op het voorkomen van overgewicht bij alle kinderen en jongeren in Den Haag.

Eigen Toekomst Plan

Het Eigen Toekomst Plan is een laagdrempelige en preventieve vorm van ondersteuning van ouders die extra hulp kunnen gebruiken. Met het plan worden gezinnen weer in hun eigen kracht gezet. Ouders, gezinnen, jongeren en mensen uit hun netwerk krijgen de mogelijkheid om de regie te voeren over hulp die zij nodig hebben.

Het familiegroepsplan is een belangrijk instrument in de jeugdwet. Ouders en gezinnen krijgen de mogelijkheid een familiegroepsplan op te stellen, samen met familie, vrienden en anderen uit de sociale omgeving van het gezin. In de gemeente Den Haag kan het gezin daarbij ondersteund worden door een Eigen Toekomst Plan coach. De ondersteuning is onafhankelijk en kosteloos. Er is geen wachtlijst.

Lees meer

IMH-visie

 • Infant (zuigeling): kinderen tussen -9 maanden en de 6 jaar oud;
 • Mental (geestelijk): de emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling;
 • Health (gezondheid): het welzijn van jonge kinderen en het gezin waarin zij opgroeien.

Bij de IMH-visie staat (het begrijpen van) de interactie in de ouder-kind relatie centraal. Hoe beter de relatie en de hechting tussen ouder en kind, hoe beter kinderen zich kunnen ontwikkelen en meer weerbaar zijn voor allerlei levensgebeurtenissen. Het vinden van de juiste ingang om met het kind en zijn context in verbinding te komen. Het doel is dan ook de emotionele- en sociale ontwikkeling van het kind binnen de context van het gezin te bevorderen of om m.b.v. een IMH specialist een verstoorde relatie tussen ouder en kind te herstellen. IMH-consulenten zijn opgeleid om de interactie in de ouder-kind relatie te observeren, begeleiden, ondersteunen en zo nodig te verwijzen.

Wat kunnen de consulenten jullie bieden?

 • Sparring-partner over ouderschap, hechting en de ouder- kind relatie
 • Consultatie en advies bij vermoedens van bedreigde ontwikkeling
 • Meekijken: dit kan ook door mee te gaan op huisbezoek, een observatie, etc.
 • Gezamenlijk risico’s in kaart brengen
 • Meedenken: welke hulp (voorliggend of geïndiceerd) is passend of wat kan een ouder of hulpverlener zelf al doen?
 • Vroegsignalering van mogelijke problematiek
 • Aansluiten bij casusoverleg
 • Passend advies

Lees meer

Heb je vragen over de projecten van het CJG? Neem dan contact met ons op.