Proclaimer

Vader kijkt in de camera terwijl moeder en drie zoons naar de paraplu boven zich kijken

CJG Den Haag respecteert de privacy van de bezoekers van het platform. Zorgvuldige omgang met jouw gegevens staat centraal bij een bezoek aan het platform en het gebruik van interactieve diensten. CJG Den Haag houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, waaronder de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt aan het opslaan en gebruiken van persoonsgegevens.

CJG Den Haag gebruikt persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in het kader van het platform alleen voor de doeleinden zoals die in deze privacyverklaring zijn omschreven. Door gebruik te maken van het platform geef je toestemming voor de omgang met persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Verwerking persoonsgegevens

CJG Den Haag gebruikt door jou verstrekte persoonsgegevens voor haar dienstverlening en om contact met je te onderhouden. Wanneer je je registreert voor één van de diensten van CJG Den Haag, kunnen jouw e-mailadres en informatie over jouw interesses worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het samenstellen van een persoonlijke e-mail.

Gegevens van verstrekken aan derden

CJG Den Haag zal jouw gegevens niet aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

Verantwoordelijkheid links naar derden

Het platform kan links naar websites van derden bevatten. CJG Den Haag is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door derden.

Jouw rechten

Je hebt het recht CJG Den Haag te vragen welke persoonsgegevens zij van jou heeft opgeslagen en gebruikt. Je kunt je verzoek digitaal of schriftelijk indienen, de contactgegevens vind je onder Contact. CJG Den Haag zal op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken schriftelijk reageren. Vervolgens kun je CJG Den Haag verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij je in jouw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen je wenst. Ook op dit verzoek zal CJG Den Haag in ieder geval binnen vier weken reageren. Om misbruik te voorkomen kunnen we je vragen om je te identificeren.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag.

Wijziging proclaimer

Deze proclaimer kan door CJG Den Haag te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op het platform gepubliceerd zijn. Wij raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

Heb je vragen over dit onderwerp? Of maak jij je hier zorgen over? Neem dan contact met ons op.