Bescherming persoonsgegevens

Gezin op het Binnenhof kijkt en lacht naar elkaar

Privacyverklaring Centrum Jeugd & Gezin

Het CJG is onderdeel van gemeente Den Haag. Het CJG verwerkt persoonsgegevens van jou en je kind. In deze privacyverklaring lees je wat dit voor jou en je gegevens betekent. Er is ook een algemene privacyverklaring van gemeente Den Haag.

Waarom verzamelt het CJG deze gegevens?

Om je gegevens te mogen verwerken houdt het CJG zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). CJG Den Haag verzamelt persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke taak; het uitvoeren van preventieve jeugdgezondheidszorg (hierna: JGZ). Het CJG Den Haag voert deze taken uit op basis van onder andere de Wet publieke gezondheid en het Besluit publieke gezondheid.

Zodra je kind geboren is, ontvangt het CJG gegevens over jou en je kind vanuit de Basisregistratie Personen (BRP). Deze worden genoteerd in een digitaal dossier. Wanneer je gebruik maakt van de diensten van het CJG worden hier gegevens aan toegevoegd. Denk aan de groeigegevens van je kind, informatie over je gezinssituatie, adviezen van medewerkers en informatie over de vaccinaties die aan je kind gegeven zijn.

Voorheen verzamelde het CJG ook persoonsgegevens voor het leveren van Jeugdhulp (zoals een gezinscoach). Dit doet het CJG niet meer omdat RondomJou en Kracht nu jeugdhulp verlenen. Voor meer informatie kun je de websites van RondomJou, en Kracht bekijken.

Om deze diensten mogelijk te maken verwerken wij jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het digitaal dossier: Voor het bijhouden van het digitaal dossier werkt CJG Den Haag samen met het bedrijf Topicus B.V. CJG Den Haag en Topicus B.V. werken met een ‘ouderportaal’ met de naam: Mijn Kinddossier. Hierin kun je informatie vinden over bijvoorbeeld afspraken, groeigegevens en vaccinatiegegevens van je kind. Je kunt inloggen in Mijn Kinddossier met de DigiD-app. Het gebruik van het Mijn Kinddossier is niet verplicht, maar vrijwillig.
 • Onderzoek: Gegevens uit het digitale dossier kunnen gebruikt worden voor (wetenschappelijk) onderzoek. Bijvoorbeeld om de gemeente een algemeen beeld te kunnen geven van de gezondheidstoestand van de jeugdigen, of voor medisch wetenschappelijk onderzoek om de jeugdgezondheidszorg te kunnen verbeteren. De gegevens uit het digitale dossier worden in zo’n geval geanonimiseerd of gepseudonimiseerd gebruikt. Als het niet mogelijk is om onderzoek te doen met anonieme gegevens, dan vragen we om toestemming voor het gebruik van gegevens uit het dossier van je kind conform wet- en regelgeving.
 • Gemeentelijk beleid. De gemeente heeft inzicht nodig in het aantal peuters en de spreiding van de peuters binnen Den Haag om voldoende aanbod voorschoolse educatie bij de kinderopvang-locaties te kunnen aanbieden. Daarom worden enkele persoonsgegevens van de peuter en of een indicatie is afgegeven verwerkt in een geanonimiseerd overzicht.
 • Website: Bij het gebruik van de website van het CJG worden cookies geplaatst om de website goed te kunnen laten werken. Zie voor meer informatie de cookieverklaring.
 • Overig contact: Bij contact met het CJG via e-mail of telefoon verwerken we als dat nodig is gegevens om zorg te kunnen leveren. Bij contact met de Ouderchat worden gegevens verwerkt voor registratie- en kwaliteitseisen en rapportagedoeleinden. De ouderchat wordt gehost door de Groeigids. Zie de privacyverklaring van de GroeiGids voor verdere informatie.

Welke persoonsgegevens verwerkt het CJG?

Tijdens het uitvoeren van jeugdgezondheidszorg en eventueel daaropvolgend onderzoek kan het CJG de volgende persoonsgegevens verwerken:

• Naam
• Adres
• Woonplaats
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Geboorteland van kind en ouders
• Geslacht
• BSN
• Indicatie voorschoolse educatie
• Reden geen afname kinderopvang
• Gegevens over de school waar je kind staat ingeschreven
• Nationaliteit
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• Telefoonnummer
• Burgerlijke staat
• Gegevens over gezondheid
• Gegevens over seksueel gedrag en/of seksuele geaardheid
• Religieuze voorkeuren

Wanneer je contact met het CJG opneemt via telefoon of e-mail kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum van je kind
 • Naam van je kind

Wanneer je contact met het CJG opneemt via de OuderChat worden de volgende gegevens verwerkt door het bedrijf GroeiGids:

 • Bijnaam (‘nickname’)
 • Leeftijd
 • Postcode
 • Afgeschermd IP-adres

Hoe lang bewaart het CJG je persoonsgegevens?

Bij de bewaring van je persoonsgegevens maakt de gemeente gebruik van de termijnen uit de selectielijst van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Daarin staat:

 • Hoelang de gemeente informatie moet bewaren;
 • Welke informatie de gemeente na een bepaalde tijd moet vernietigen;
 • Welke informatie de gemeente moet archiveren.

Dit betekent dat de volgende bewaartermijnen worden gebruikt:

 • Leveren preventieve jeugdgezondheidszorg: Het digitale dossier wordt vernietigd 20 jaar na de laatste wijziging in het dossier (beëindiging van de zorg), of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.
 • Bezoek van de website: Zie de cookieverklaring voor meer informatie over verschillende cookies.
 • Invullen van een formulier via de website: door jou gegeven informatie wordt direct na doorsturen naar het CJG verwijderd.
 • Telefonisch contact: door jou gegeven informatie wordt direct na doorsturen naar het CJG verwijderd.
 • Peutermonitor: de geanonimiseerde dashboards worden na 10 jaar verwijderd.
 • Ouderchat:
  • Inhoud van gesprekken: 30 dagen.
  • Versleuteld IP-adres: 1 maand.

Met wie deelt het CJG jouw gegevens?

Het uitgangspunt is dat het CJG Den Haag de gegevens van jou of je kind niet deelt met anderen zonder jouw toestemming. Soms moeten we jouw (persoons)gegevens delen met anderen zonder jouw toestemming. Dit is in de volgende gevallen:

Verwijzing:

Kinderen kunnen door een medewerker van de JGZ doorverwezen worden naar een andere hulpverlener. Bijvoorbeeld de huisarts of logopedist. Dit gebeurt in overleg met ouders. Als je het eens bent met de verwijzing, gaan we ervan uit dat je het ook goed vindt dat we persoonsgegevens en gegevens over de verwijzing doorgeven aan de andere hulpverlener. Deze gegevens heeft de andere hulpverlener nodig om de hulp te kunnen bieden.

Veilig Thuis:

We hebben het recht om (noodzakelijke) gegevens over jouw kind te delen met Veilig Thuis bij een vermoeden van huishoudelijk geweld of kindermishandeling. We volgen hiervoor de stappen van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HGKM) (of de KNMG-meldcode kindermishandeling).

We informeren je voordat we gegevens gaan delen met Veilig Thuis, tenzij dit kan zorgen voor een onveilige situatie voor jou of je kind. In dat geval informeren we jou nadat we gegevens gedeeld hebben met Veilig Thuis.

Meldplicht: 

Soms zijn we wettelijk verplicht noodzakelijke gegevens over jouw kind te delen met andere organisaties. Een voorbeeld hiervan is het melden van bepaalde infectieziekten.

Toestemming:

Het is mogelijk dat de persoonsgegevens van jou of jouw kind worden verstrekt aan anderen die niet hierboven benoemd zijn. Dat gebeurt alleen op basis van de toestemming van jou en/of jouw kind.

Wat zijn jouw rechten?

Als het CJG Den Haag jouw persoonsgegevens verwerkt heb je rechten. Die rechten staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

Je hebt het recht om:

 • de gegevens die het CJG Den Haag van jou en / of je kind verwerkt in te zien;
 • persoonsgegevens van jou en / of je kind aan te vullen en / of te verbeteren;
 • persoonsgegevens van jou en / of je kind te laten verwijderen;
 • de verwerking van persoonsgegevens van jou en / of je kind te laten verminderen;
 • persoonsgegevens van jou en / of je kind over te dragen (bijvoorbeeld aan een andere gemeente);
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens van jou en / of je kind;
 • de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens van jou en / of je kind in te trekken;
 • een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is de landelijke toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens.

Lees meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kinderen vanaf 12 jaar oud moeten meebeslissen met de uitoefening van de hierboven beschreven rechten. Vanaf 16 jaar beslist jouw kind zelf. Voor het indienen van een verzoek over een van de hierboven genoemde rechten kun je contact opnemen met het CJG Den Haag via de contactpagina van het CJG Den Haag of via de pagina Algemene privacyverklaring van de gemeente Den Haag.

Omdat het CJG een onderdeel is van de gemeente Den Haag kun je ook een verzoek doen bij de gemeente Den Haag. Als je aangeeft hier gebruik van te willen maken, moet de gemeente Den Haag dat toestaan, of aangeven waarom dit niet kan. Denk bijvoorbeeld aan het recht om te bekijken welke gegevens van jou worden verwerkt. Op de pagina Algemene privacyverklaring van de gemeente Den Haag wordt uitgelegd welke rechten je hebt en hoe je hier gebruik van kunt maken.

Wat doen gemeente Den Haag en het CJG om je gegevens te beschermen?

Gemeente Den Haag en het CJG proberen te voorkomen dat iemand die daar geen recht op heeft:

 • Toegang krijgt tot jouw gegevens/de gegevens van je kind;
 • Jouw gegevens/de gegevens van je kind kan veranderen;
 • Jouw gegevens/de gegevens van je kind openbaar kan maken.

Dit doen de gemeente Den Haag en het CJG door bijvoorbeeld:

 • Persoonsgegevens te versleutelen;
 • Het gebruik van multi-factor authenticatie;
 • De toegang tot computersystemen te controleren;
 • De toegang tot computersystemen uitsluitend te geven aan personen die dit mogen en of een geheimhoudingsplicht hebben;
 • Documenten en e-mails te classificeren (aangeven hoe streng ze beschermd moeten worden) en te beveiligen;
 • Dossiers te vernietigen na de wettelijke bewaartermijn;
 • Waar mogelijk gegevens alleen met uitdrukkelijke toestemming te delen met anderen (zoals het RIVM).

Deze maatregelen vallen onder de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) waaraan gemeente Den Haag en het CJG moeten voldoen.

Heb je vragen over de bescherming van jouw persoonlijke gegevens? Of maak jij je hier zorgen over?
Neem dan contact met ons op.