Onze partners

     

Gemeente Den Haag

Het CJG maakt deel uit van de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn van de gemeente Den Haag.

Sociale kaart Den Haag

Er zijn veel organisaties die ondersteuning bieden op het gebied van welzijn, wonen en zorg. De Sociale Kaart is er om professionals, inwoners en hun netwerk te helpen om hun weg te vinden in dit aanbod.

Stichting opvoeden.nl

Op de website opvoeden.nl vind je informatie en tips over allerlei onderwerpen die te maken hebben met zwangerschap, opvoeden en opgroeien. Alle informatie is inhoudelijk getoetst door verschillende kennisinstituten.

Groter Worden

Bij Groter Worden vind je informatie van professionals voor ouders van kinderen tot 18 jaar. Gebaseerd op de in de jeugdgezondheidszorg geldende uitgangspunten, handreikingen en richtlijnen. Mooi verpakt in ruim 60 filmpjes.

Xtra

De Haagse welzijnsorganisaties MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra hebben hun krachten gebundeld in Xtra. Xtra ondersteunt Haagse bewoners in hun kwetsbare periodes. Xtra benut hun talenten en mogelijkheden. En geeft hen de kans om problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk. Dit gebeurt onder andere vanuit wijkcentra, burenhulpcentrales, i-shops, (brede buurt)scholen en het CJG.

Welzijn Scheveningen

Welzijn Scheveningen is een brede welzijnsorganisatie die op meerdere maatschappelijk terreinen actief is. Er worden activiteiten aangeboden voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. De activiteiten worden afgestemd op de vraag van de bewoners.

Jeugdbescherming West

Jeugdbescherming West is een instelling die uitvoering geeft aan jeugdhulp in het gedwongen kader. Wij komen in actie als de veiligheid en ontwikkeling van jeugdigen in het geding komen of als de jeugdige crimineel gedrag vertoont. Wij begeleiden jeugdigen en hun ouders en andere betrokkenen om te voorkomen dat situaties verder escaleren. We helpen te zorgen voor een opvoedklimaat dat veilig genoeg is om zonder onze bemoeienis verder te kunnen.

Jeugdformaat

Jeugdformaat biedt hulp bij opgroeien en opvoeden. Jeugdformaat ondersteunt ouders en kinderen die het op eigen kracht (even) niet meer redden. Dat gebeurt bij voorkeur thuis, maar ook via schoolmaatschappelijk werk. Daarnaast worden jongeren opgevangen in pleeggezinnen, gezinshuizen en in voorzieningen van Jeugdformaat.

Middin

Middin levert zorg en ondersteuning aan ruim 4400 mensen met een beperking. Het gaat om kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Middin heeft een uitgebreid dienstenpakket en ondersteunt op maat. Midden in de wijk, in de directe omgeving van de cliënt.
Onze professionals richten zich op het verstevigen en activeren van netwerken. Samen met mantelzorgers en vrijwilligers helpen we mensen om zoveel mogelijk op eigen kracht verder te kunnen. Want samen durven en doen is samen leven.

Leger des Heils

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit wat hun achtergrond of levensovertuiging is. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils, zelf of via een verwijzende instantie. De zorg sluit aan bij de behoefte van de cliënt.

MEE

MEE ondersteunt mensen met een beperking. MEE zet zich in voor een samenleving waarin iedereen meedoet. In een inclusieve samenleving waaraan ook mensen met een beperking meedoen. MEE is er voor mensen die door hun beperking hierin worden tegengehouden.