Algemene cursusvoorwaarden

     

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene cursusvoorwaarden gaan over alle cursussen, lessen, workshops en vergelijkbare activiteiten, hierna te noemen ‘de cursussen’, van het Centrum Jeugd & Gezin in Den Haag, hierna te noemen ‘het CJG’.
 • Door het invullen van het aanmeldformulier verklaart de cursist/opdrachtgever akkoord te gaan met deze algemene cursusvoorwaarden.

Artikel 2 – Aanmelding en bevestiging

 • Deelname aan de cursussen is alleen mogelijk wanneer de cursist in Den Haag woont.
 • Aanmelden is alleen mogelijk via een volledig ingevuld aanmeldformulier.
 • Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
 • Na aanmelding ontvangt de cursist per e-mail een bevestiging van de inschrijving.
 • De cursussen vinden alleen plaats bij voldoende deelnemers. De cursist krijgt uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus per post een uitnodiging.
 • Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus uiterlijk 7 dagen voor de geplande aanvang door het CJG geannuleerd zonder terzake schadeplichtig te worden. Hierover krijgt de cursist telefonisch bericht of bericht per e-mail.

Artikel 3 – Betaling

 • Rond de aanvangsdatum van de cursus ontvangt de cursist een factuur.
 • De cursist dient deze factuur binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.

Artikel 4 – Annulering

Annulering (opzegging) door de cursist kan slechts plaatsvinden onder de volgende voorwaarden:

 • Annulering kan uitsluitend per e-mail gemeld worden.
 • Als annuleringsdatum wordt de ontvangstdatum van de e-mail aangehouden.
 • Een cursist kan tot 3 weken voor aanvang van de cursus kosteloos annuleren. Bij annulering binnen 3 weken is de cursist 100% van het cursusgeld verschuldigd.

Artikel 5 – Rechten van het CJG

 • Het CJG behoudt zich het recht voor om in (het programma van) de cursussen organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
 • Het CJG behoudt zich het recht voor om te allen tijde, ongeacht het aantal deelnemers, één of meerdere cursussen te annuleren.
 • Indien het CJG één of meerdere cursussen op grond van het voorgaande lid annuleert, wordt de cursist hiervan op de hoogte gesteld. Als het cursusgeld al is betaald, ontvangt de cursist dit terug.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 • Het CJG inclusief de docent/begeleider, is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan de cursussen of de annulering hiervan. Tenzij het CJG van opzet of grove schuld kan worden verweten.
 • Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de kosten verbonden aan deelname aan de betreffende cursus.